Пожежна безпека
ЗАГАЛЬНОБ'ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ

для освітніх закладів  та об'єктів підпорядкованих відділу освіти

Миронівської  райдержадміністрації про заходи пожежної безпеки

(витяг)

     Галузь застосування

      Ця Інструкція поширюється на навчальні, службові, складсь­кі, допоміжні та інші приміщення Об′єкту освітніх закладів  відділу освіти Миронівської райдержадміністрації  і вста­новлює основні вимоги до забезпечення пожежної без­пеки в них.

     Інструкція є обов'язковою для вивчення та вико­нання всіма працівниками освітніх закладів  відділу освіти.

      2. Загальні положення

 2.1.  Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки навчальних закладів покладається на їх директорів та уповноважених ними, згідно наказу, відповідальних осіб і керівників відповідних структурних підрозділів, приміщень, дільниць.

2.2. Забезпечення  пожежної  безпеки  є  складовою частиною  виробничої  діяльності  усіх працівників освітніх закладів  відділу освіти.

2.3. Всі працівники навчальних закладів зобов'язані:

- виконувати правила пожежної безпеки;

- знати та вміти користуватись первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем;

- повідомляти у найближчу пожежну охорону про виникнення пожежі за номерами 101;

-  вживати заходів до ліквідації пожежі, рятування людей та майна;

-  палити тільки в спеціально відведених для цього місцях, які обладнані табличкою або написом "Місце для паління" і урною з негорючого матеріалу.

2.4. Усі працівники при прийомі на роботу проходять вступний протипожежний інструктаж в службі  охорони праці.  Вступний інструктаж реєструється в спеціальному журналі.

2.5. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

2.6.  Повторний   протипожежний   інструктаж   проводиться   на   робочому   місці   з   усіма працівниками не менше як один раз на рік за переліком питань, який затверджено по навчальному закладу.

2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

- у разі змін технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

- за вимогою державних інспекторів з пожежного нагляду;

2.8. Цільовий  інструктаж  проводиться  з  працівниками  перед  виконанням  ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт, при ліквідації аварій, стихійного лиха.

2.9.  Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.10.  Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань.  Перевірку знань здійснює особа, яка проводила інструктаж.

2.11. Проведення інструктажів може здійснюватись разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

2.12.  Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальному журналі робляться записи з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив. Запис про проведення цільового інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

2.13.  Працівники, робота яких пов'язана з підвищеною пожежною небезпекою проходять попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за затвердженою програмою. По результатам навчання приймаються заліки з оформленням протоколу. Щорічно працівники зайняті на роботах підвищеною пожежною небезпекою проходять перевірку знань з питань пожежної безпеки. У разі незадовільного результату перевірки працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця.

Працівникам, які успішно здали заліки, видається посвідчення відповідної форми.

2.14. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 3 роки проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.15. Попереднє, спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) проходять особи, яких приймають  на роботу  з  підвищеною  пожежною небезпекою  (сторожі, електромонтери, оператори котлів, водії, комірник мат. складу.

2.16. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних   знань   працюючих,   навчання   їх   правилам   пожежної  безпеки   з  урахуванням небезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, напрацювання навичок використання наявних заходів пожежегасіння.

2.17. Місце,   форма   і   порядок   проведення   пожежно-технічного   мінімуму   встановлюється наказом по закладу.

2.18. Після закінчення навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму приймаються заліки від тих, хто навчався. Результати оформлюються протоколом, успішно склавши залік видається посвідчення відповідної форми.

2.19.  Перевірка знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою проходять перевірку знань щорічно. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця. 

        3. Вимоги пожежної безпеки

 забезпечення готовності структурних підрозділів,  підпорядкованих  їм  сил  і засобів до дій, спрямованих на  запобігання і реагування на виникнення пожежі;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникнення пожежі;

виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі свідомого і обов′язкового виконання правил і норм пожежної безпеки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій;

навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, користування первинними засобами пожежогасіння, засобами індивідуального і колективного захисту, практичного виконання норм самозахисту в разі виникнення пожежі;

захист учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі в разі виникнення пожежі;

проведення рятуальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків пожежі;

       4. Мета пожежної безпеки

 Визначити сили та засоби, які залучаються для реагування на випадок виникнення пожежі об’єктового рівня, установити порядок їх розгортання.

Забезпечення своєчасного надання допомоги постраждалим.

Організація евакуації учасників навчально-виховного процесу та майна.

      5. Протипожежне забезпечення

 Організовується з метою захисту школи та матеріальних цінностей від вогню та рятування людей.

Відповідальні за протипожежне забезпечення та контроль за його станом керівники навчальних закладів та призначені ними відповідальні особи.

      6. Об′єкт освітніх закладів  району включає:

 6.1. Транспорт на балансі відділу освіти (на випадок евакуації):

     6 шкільних автобусів:

Зеленьківська ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст.;

Потіцька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Піївська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Грушівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Козинська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Владиславська ЗОШ І-ІІІ ст.

     4 легкових автомобіля:

Відділ освіти;

Грушівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Миронівський НВК;

Потіцька ЗОШ І-ІІІ ст.

      2 вантажних автомобіля пристосованих для перевезення пасажирів:

МНВК.

 6.2. Об′єкт Цивільного захисту освітніх закладів  району:

відділ освіти;

загальноосвітні заклади– 24;

дошкільні навчальні заклади – 5;

позашкільні навчальні заклади – 3 ( МНВК, ДЮСШ та ЦДЮТ).